Skicka ett meddelande

Extra stämma 2020 dec

Aktieägarna i Nelly Group kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 december 2020.

POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

För poströstning ska nedan formulär användas. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Computershare AB (som administrerar formulären å Nelly Groups vägnar) tillhanda senast tisdagen den 15 december 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till Computershare AB, ”Nelly Group extra bolagsstämma 2020”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID (gäller endast fysiska personer) på nedan länk eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till info@computershare.se. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan.  Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fysiska personer som har svenskt BankID: anmäl dig / poströsta genom att följa denna länk:  https://scrive.com/t/9222115557437831462/2b5f9f97006cd351

Subscribe