Skicka ett meddelande

Ersättningsriktlinjer

Årsstämman 2020 beslutade att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman den 12 maj 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, som exempelvis ordinarie styrelsearvode och långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Riktlinjernas främjande av Qliro Group-koncernens affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Qliro Groups strategi sedan juni 2018 är att driva Qliro, CDON och Nelly som tre självständiga bolag.

Qliro erbjuder digitala finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Qliros affärsstrategi innebär i korthet att Qliro, genom fortsatt produktutveckling och fortsatt expansion på den nordiska e-handelsmarknaden, ska stärka sin position som en av de främsta aktörerna inom betalningslösningar till större e-handlare i Norden. Vid sidan av betalningslösningarna ska Qliro även fortsätta att utveckla den digitala bankingplattformen och erbjudanden till konsumenter.

CDON är en ledande nordisk marknadsplats på nätet med ett mycket brett sortiment från över 1000 handlare. CDON:s affärsmodell är att erbjuda de externa handlarna att driva försäljning på CDON mot en provision. Detta kompletteras med att CDON köper in produkter i eget lager som säljs vidare till främst konsumenter. CDON ska fortsätta stärka positionen som Nordens ledande marknadsplats bl a genom att ansluta e-handlare som har starka positioner i sina respektive kategorier samt nischade mindre e-handlare för bredden.

Nelly har ett av Nordens starkaste varumärken inom mode på nätet bland unga kvinnor. Nellys affärsmodell bygger på en kärna av egna varumärken i egen design och ett kompletterande utbud av utvalda mode- och skönhetsprodukter från 300 varumärken. Nelly ska fortsätta stärka sina egna varumärken och ständigt vara i framkant inom digital marknadsföring och försäljning. Bolaget ska fortsätta att inspirera med utvalda trender och mode för sin målgrupp.

En förutsättning för att Qliro Group-koncernen ska kunna förverkliga sin affärsstrategi och tillvarata koncernbolagens långsiktiga intressen, inklusive deras hållbarhet, är att Qliro Group kan attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare i konkurrens med jämförbara nordiska företag, främst nordiska företag verksamma inom e-handel och detaljhandel med konsumentnära varumärken och produkter samt nordiska kreditmarknadsbolag och banker som specialiserar sig inom e-handelsbetalningar, digital konsumentfinansiering, privatlån och sparkonton. Dessa riktlinjer ska därför möjliggöra att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Samtidigt ska Qliro Groups ersättningssystem vara förenligt med och främja en sund och effektiv riskhantering samt motverka ett överdrivet risktagande.

Ersättning till ledande befattningshavare i Qliro Group ska såväl på kort som lång sikt baseras på den enskildes prestation och ansvar samt det ekonomiska utfallet i Qliro Group och dess dotterbolag samt sammanlänka de ledande befattningshavarnas intressen och belöning med aktieägarnas. Därför ska de ledande befattningshavarna få ersättning enligt principen belöning efter prestation.

Styrelsen bedömer att möjlighet till rörlig ersättning och deltagande i eventuella långsiktiga incitamentsprogram tillsammans med en välavvägd fast ersättning ger förutsättningar för att Qliro Group ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare, samtidigt som utformningen av och villkoren för den rörliga ersättningen stödjer en ansvarsfull och sund riskhantering likväl som bolagets tillväxtstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Former för ersättning

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter:

  • fast kontantlön,
  • rörlig kontantersättning,
  • möjlighet att delta i långsiktiga (i) aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram som bolagsstämman beslutar om och / eller (ii) kontantbaserade incitamentsprogram,
  • pensionsförmåner, samt
  • övriga sedvanliga förmåner.

Fast kontantlön

De ledande befattningshavarnas fasta kontantlön revideras årligen och ska vara konkurrenskraftig samt baseras på den enskildes kompetens, ansvar och prestation. Den fasta ersättningen ska även utgöra en tillräckligt stor del av den ledande befattningshavarens totala ersättning för att det ska vara möjligt att sätta de rörliga delarna till noll.

Rörlig kontantersättning

Qliro Groups VD och CFO har för närvarande inte rätt till kortsiktig rörlig kontantersättning. De övriga ledande befattningshavarnas kontanta rörliga ersättning ska baseras på hur väl fastställda mål rörande tillväxt och värdeskapande för det dotterbolag de ansvarar för har uppfyllts. Utfallet ska kopplas till mätbara mål (kvalitativa, kvantitativa, allmänna och individuella) som mäts under ett år. Målen inom de ledande befattningshavarnas respektive ansvarsområde syftar till att främja Qliro Groups utveckling både på kort och lång sikt och på så sätt främja Qliro Groups affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive bolagets hållbarhet. Rörlig kontant ersättning kan högst uppgå till 100 procent av den ledande befattningshavarens fasta årslön.

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 100 procent av den fasta årliga kontantlönen. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

Styrelsen ska även överväga att besluta att en del av de ledande befattningshavarnas rörliga kontanta ersättning ska investeras i aktier eller aktiekursrelaterade instrument i Qliro Group.

Långsiktiga aktierelaterade och kontantbaserade incitamentsprogram

Ledande befattningshavare kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- eller aktiekursrelaterade och därför inte omfattas av dessa riktlinjer, men kan även vara kontantbaserade. Långsiktiga aktie- eller aktiekursbaserade incitamentsprogram ska syfta till att säkerställa deltagarnas långsiktiga engagemang för värdetillväxten i Qliro Group och/eller dess dotterbolag samt sammanlänka de ledande befattningshavarnas intressen med aktieägarnas. De långsiktiga kontantbaserade incitamentsprogrammen ska vara kopplade till förutbestämda nivåer för värdetillväxten i Qliro Groups dotterbolag samt främja verkställandet av Qliro Groups strategi att dela upp koncernen och kan årligen uppgå till högst 100 procent av den fasta årslönen.

Fastställelse av kriterier för utbetalning av kontant rörlig ersättning och långsiktiga kontantbaserade incitamentsprogram samt rätt att i vissa fall kräva tillbaka utbetald ersättning

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning respektive långsiktiga kontantbaserade incitamentsprogram avslutats ska det bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för utvärderingen. När det gäller finansiella kriterier ska bedömningen baseras på den av Qliro Group senast offentliggjorda finansiella informationen. Ersättningsutskottet ska vid bedömningen säkerställa att det finns en koppling mellan ersättningen och Qliro Groups resultat. Vid fastställandet av ersättningarna ska ersättningsutskottet också beakta relevanta omständigheter avseende miljö, sociala förhållanden samt bolagsstyrning och anti-korruption (s.k. ESG).

För att säkerställa att prestationer på vilka ersättningen har grundats visar sig vara hållbara över tid, ska Qliro Group ha rätt att enligt lag eller avtal, med de begränsningar som kan följa av lag eller avtal, helt eller delvis återkräva ersättning annan än fast kontantlön, pension och andra sedvanliga förmåner som har betalats ut på felaktiga grunder, till följd av uppgifter som visar sig vara uppenbart felaktiga (“claw-back”).

Pension och övriga sedvanliga förmåner

Pensionsutfästelserna är premiebestämda och tryggas genom premieinbetalningar till försäkringsbolag. Pensionspremiernas storlek följer av Qliro Groups pensionsplan och ska i allt väsentligt motsvara avsättningsnivåerna som gäller enligt ITP 1-planen och ha de begränsningar i förhållande till den fasta årslönen som därmed följer. Inga avsättningar görs för lönedelar överstigande 60 inkomstbasbelopp beräknat på årlig basis. Rörlig kontantersättning ska som utgångspunkt inte vara pensionsgrundande. Pensionsåldern är i normalfallet 65 år.

Övriga förmåner ska vara sedvanliga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter som till exempel företagsbil, företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Uppsägning och avgångsvederlag

Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för arton månader för verkställande direktören och tolv månader för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Ersättning till ledande befattningshavare som omfattas av ersättningsreglerna för kreditmarknadsbolag

För ledande befattningshavare som omfattas av ersättningsreglerna för kreditmarknadsbolag gäller särskilda regler som följer av lag och föreskrifter från Finansinspektionen samt EBA:s riktlinjer för sund ersättningspolitik. Styrelserna i Qliro Group respektive Qliro AB har fastställt en ersättningspolicy som omfattar samtliga anställda i respektive bolag (innefattande VD och CFO i moderbolaget Qliro Group) och som dels är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering, dels motverkar ett överdrivet risktagande. Utöver de riktlinjer som framgår ovan ska i huvudsak följande riktlinjer tillämpas i förhållande till ersättning för ledande befattningshavare som omfattas av ersättningsreglerna:

  • Qliro Group och Qliro ska årligen göra en analys i syfte att identifiera anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil utifrån ett antal olika kriterier.
  • Resultatbedömningen ska vid rörlig ersättning göras i ett flerårigt perspektiv för att säkerställa dels att bedömningen baseras på långsiktigt hållbara resultat, dels att underliggande konjunkturcykel och affärsrisker beaktas när den resultatbaserade ersättningen betalas ut.
  • Den rörliga ersättningen ska baseras på såväl den anställdas resultat som den berörda resultatenhetens och bolagets totala resultat. Vid bedömningen ska både finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas.
  • Minst 40-60 procent av den rörliga ersättningen ska skjutas upp minst tre till fem år innan den betalas ut eller äganderätten övergår till den anställda.
  • Rörlig ersättning ska endast betalas ut eller övergå till den anställda om det är försvarbart med hänsyn till bolagets finansiella situation och motiverat enligt bolagets, den berörda affärsenhetens och den anställdas resultat. Den rörliga ersättningen kan helt falla bort av dessa skäl.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Qliro Groups anställda beaktats. Riktlinjerna avviker inte från de ersättningssystem som i allmänhet tillämpas inom Qliro Group för andra medarbetare (med undantag för att VD och CFO inte har rätt till kortsiktig kontantersättning). Även i andra avseenden bedöms ersättningen, ersättningsformerna och löneutveckling till ledande befattningshavare stå i samklang med löner och anställningsvillkor för andra anställda i Qliro Group. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i kommande ersättningsrapporter.

Ersättning till styrelseledamöter

Styrelseledamöter i moderbolaget, utsedda vid bolagsstämma, kan i särskilda fall erhålla ersättning för tjänster som utförs inom deras respektive specialistområden, men som faller utanför deras ordinarie styrelseuppgifter i moderbolaget. Ersättning för sådana tjänster ska vara marknadsmässig och godkännas av styrelsen.

Beslutsprocess

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Minst vart fjärde år ska styrelsen framlägga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för bolagsstämman att besluta om. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av dessa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor deltar inte de ledande befattningshavarna, i den mån de själva berörs av frågorna.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen äger, om den finner att särskilda skäl föreligger i ett enskilt fall och för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets finansiella ställning, rätt att frångå riktlinjerna i de avseenden som avvikelsen inte omfattas av bestämmelser i Finansinspektionens föreskrifter eller EBA:s riktlinjer. Om styrelsen frångår riktlinjerna ska styrelsen redovisa skälen för detta vid närmast följande årsstämma.

Subscribe