Skicka ett meddelande

Om styrelsen

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets långsiktiga verksamhet. Styrelsen skall också utfärda riktlinjer till koncernchefen. Dessutom skall styrelsen se till att bolagets organisation avseende redovisning, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Nelly Groups organisation och förvaltning. Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete som innehåller regler för antal ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som ska behandlas vid ordinarie styrelsemöten, styrelseordförandens åligganden samt instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan Nelly Groups styrelse, VD och dotterbolagens styrelser.

Utöver arbetsordningen för styrelsen påverkas styrelsens arbete också av lagar och regler som inkluderar den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning.

För att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt har styrelsen tillsatt ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott med särskilda arbetsuppgifter. Utskotten behandlar ärenden som faller inom deras respektive område och lägger fram rekommendationer och rapporter som underlag till styrelsens beslut och åtgärder. Alla styrelseledamöter har dock samma ansvar för samtliga beslut, oavsett om den aktuella frågan granskats i ett utskott.

Styrelsen har också utfärdat instruktioner som ska följas av VD. Instruktionerna kräver bland annat att större investeringar i anläggningstillgångar måste godkännas av styrelsen. Styrelsen ska även godkänna andra större transaktioner, inbegripet förvärv och avyttringar eller nedläggning av verksamheter. Styrelsen har likaså utfärdat skriftliga instruktioner som anger när och hur information, som behövs för utvärdering av koncernens och dess dotterbolags finansiella ställning, ska redovisas för styrelsen.

I den arbetsordning som årligen beslutas av styrelsen ingår instruktioner om bland annat vilka ekonomiska rapporter och vilken finansiell information som ska lämnas till styrelsen. Utöver bokslutsrapport, delårsrapporter och årsredovisning granskar och utvärderar styrelsen omfattande finansiell information som avser såväl koncernen som helhet som olika enheter som ingår i koncernen. Styrelsen granskar också, i första hand genom revisionsutskottet, de mest väsentliga redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen avseende den finansiella rapporteringen, liksom väsentliga förändringar av principerna. I revisionsutskottets uppgifter ingår även att granska rapporter om internkontroll och processerna för finansiell rapportering såväl som interna revisionsrapporter som sammanställs av koncernens externa funktion för internrevision. Koncernens revisor rapporterar till styrelsen vid behov men minst en gång per år. Åtminstone en av dessa rapporteringar sker utan att verkställande direktören eller någon annan medlem av koncernledningen är närvarande. Koncernens revisor deltar också i revisionsutskottets möten. Revisionsutskottsmötena protokollförs och protokollen är tillgängliga för alla styrelseledamöter och för revisorerna.

Styrelseledamöter

Styrelsen i Nelly Group AB (publ) (f.d. Qliro Group AB) består av fem ledamöter. Styrelseledamöterna är Christoffer Häggblom (ordförande), Lennart Jacobsen, Daniel Mytnik, Mathias Pedersen samt Josephine Salenstedt.

Ersättning

Det fasta styrelsearvodet för tiden intill slutet av årsstämman 2021 uppgår till 670 000 kronor till styrelsens ordförande och 325 000 kronor till var och en av övriga fyra styrelseledamöter.

Vidare uppgår arvodet till 150 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet, till 75 000 kronor till ordföranden och 38 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Ersättning till styrelseledamöter föreslås från och med 2011 av valberedningen, som representerar bolagets största aktieägare, och godkänns av årsstämman. Valberedningens förslag baseras på jämförelse med ersättningen i andra bolag i samma bransch och storlek.

Subscribe