Skicka ett meddelande

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet består av Daniel Mytnik (ordförande), Christoffer Häggblom och Josephine Salenstedt.

Ersättningsutskottets uppgifter framgår av avsnitt 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att: (i) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare; (ii) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar (t ex långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram) för verkställande direktören, de ledande befattningshavarna och andra nyckelpersoner inom Qliro Group; samt (iii) följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Subscribe